Діяльність Комітету

13 серпня 2020, 10:16 Секретаріат Комітету з питань правоохоронної діяльності

Секретаріат

Баранець Володимир Анатолійович – виконуючий обов'язки керівника секретаріату

(044)255-35-09

Baranets@v.rada.gov.ua


Шпортько Олена Миколаївна – заступник керівника секретаріату

(044)255-35-20

shportko@v.rada.gov.ua


Карчемська Тетяна Миколаївна -  заступник керівника секретаріату

(044)255-30-67

karchemska@v.rada.gov.ua


Головні консультанти:

Булаш Михайло Петрович

(044)255-35-24

bulash@v.rada.gov.ua Герасименко Ірина Валеріївна

(044)255-39-42

Herasymenko-i@rada.gov.ua


 Грицак Павло Анатолійович

(044)255-34-95

hrytsak@v.rada.gov.ua


Ільтьо Євгенія Сергіївна

(044) 255-38-31

iltyo@rada.gov.ua


Миколюк Олена Олександрівна

(044)255-35-57

mykoliuk@v.rada.gov.ua


Сміян Ірина Іванівна

(044)255-35-19

Smiian@rada.gov.ua


Чернієнко Антон Олександрович

(044)255-35-81

cherniienko@rada.gov.uaСтарший консультант:

Диба Ольга Анатоліївна

(044)255-36-33

dyba@rada.gov.ua


Консультант:

Трикіша Андрій Іванович

(044)255-33-21

trykisha@v.rada.gov.ua


Секретаріат Комітету

Є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України

Основним завданням якого є забезпечення діяльності Комітету:

- організаційно-інформаційне

- консультативно-правове

- методичне

На виконання основних завдань секретаріат Комітету:

1. Бере участь у розробці планів роботи Комітету, а також вносить погоджені Комітетом пропозиції до проектів плану законодавчих робіт Верховної Ради України, порядку денного сесії Верховної Ради України та розкладів пленарних засідань Верховної Ради України;

2. Подає щотижнево в установленому порядку інформацію про перелік питань, які готуються до розгляду в комітеті та про результати їх розгляду;

3. За дорученням керівництва Комітету організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться в Комітеті, погоджує список запрошених осіб, забезпечує їх явку та надання їм необхідної інформації;

4. Веде протоколи і за необхідності стенограми засідань Комітету;

5. Готує проекти рішень, висновків, рекомендацій з питань, що розглядаються Комітетом;

6. Вносить пропозиції керівництву Комітету щодо складу робочих груп для підготовки проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, віднесених до предмету відання Комітету, та з питань, що обговорюються на засіданнях Комітету, забезпечує організаційно-технічне обслуговування їх роботи;

7. Забезпечує попередній розгляд та опрацювання проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначений головним, а також бере участь в оформленні висновків щодо цих проектів для внесення на розгляд Верховної Ради України;

1. Веде в установленому порядку справи законопроектів та справи законів по законопроектах, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначений головним;

2. Готує матеріали для доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях Верховної Ради України з доповідями (співдоповідями) від комітету;

3. Готує для внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, а також законів, повернених Президентом України до Верховної Ради України для повторного розгляду;

4. Забезпечує підготовку текстів прийнятих законів, постанов та інших актів Верховної Ради України для підпису Головою Верховної Ради України;

5. Веде в установленому порядку діловодство секретаріату комітету;

6. За дорученням керівництва комітету:

- бере участь в організації контролю за виконанням прийнятих комітетом рішень і рекомендацій;

- здійснює аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття;

- готує матеріали щодо законотворчої та контрольної діяльності Комітету для засобів масової інформації і прес-служби апарату Верховної Ради України;

- вивчає разом з народними депутатами України конкретні проблеми безпосередньо на місцях та узагальнює одержані результати для обговорення на засіданні комітету;

- здійснює взаємодію з відповідними підрозділами Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів з питань, віднесених до предмету відання комітету;

- розглядає в установленому порядку звернення громадян, що надходять до комітету;

14.Взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Верховної Ради України, залучає за погодженням з керівництвом комітету фахівців та науковців для виконання доручених завдань;

15.За дорученням керівництва Верховної Ради України, її апарату, керівництва комітету знайомиться в установленому порядку з інформацією та документами в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також одержує від них необхідні матеріали для виконання доручених завдань;

16.Бере участь у розробці професійно-кваліфікаційних характеристик посад та посадових інструкцій працівників секретаріату комітету;

17.Вносить пропозиції керівництву Верховної Ради України, керівництву апарату Верховної Ради України та комітету з питань, віднесених до предмета відання комітету;

18.Здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених Положенням про секретаріат Комітету Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 305 від 22.02.2008 року.