Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота у Комітеті > Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

Голова Комітету


Монастирський Денис Анатолійович


докладніше

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

14 березня 2018, 17:19 Комітет

Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на засіданні, що відбулось 14 березня 2018 року повторно розглянутий проект Закону України «Про внесення змін про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства» (реєстр. № 7547)

До реєстр. № 7547 від 05 лютого 2018 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

          Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на засіданні, що відбулось 14 березня 2018 року, протокол №85, з огляду на положення частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» повторно розглянутий проект Закону України «Про внесення змін про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства» (реєстр. № 7547), поданий народними депутатами Сотник О. С., Остріковою Т. Г. та іншими народними депутатами України.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про судову експертизу», які дозволять усунути недоліки, що з’явились в КПК України та зазначеному Законі внаслідок прийняття Верховною Радою України 3 жовтня 2017  року Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів»), який, зокрема, змінив порядок розгляду клопотань про заходи забезпечення провадження, проведення експертизи в кримінальному провадженні та запровадив можливість оскарження повідомлення про підозру на стадії досудового розслідування.

Народні депутати України – члени Комітету, обговоривши проект зазначеного закону, ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект (реєстр. № 7547) за основу та в цілому з урахуванням таких пропозицій та поправок:

 

1.                 У зв’язку з виключенням змін до Закону України «Про судову експертизу» назву Закону викласти в такій редакції:

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення кримінального судочинства».

 

2.     У пункті 1 розділу І:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) у статті 219:

 частини першу та третю викласти в такій редакції:

«1. Досудове розслідування має бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину»;

 «3. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею»;

доповнити частиною шостою такого змісту:

«6. Строк досудового розслідування кримінального провадження щодо злочинів, передбачених розділами VII, XVII та XVIIІ Особливої частини, а також статтями 190 і 191 Кримінального кодексу України з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину»;

 

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) частину першу статті 220 після слів «здійснюється провадження» доповнити словами «іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування».

У зв’язку з цим підпункти 4 – 13 вважати відповідно підпунктами 5 – 14;

 

підпункт «б» підпункту 5 викласти в такій редакції:

«б) підпункти 7 та 8 частини третьої  та підпункт 5 частини п’ятої викласти в такій редакції:

«7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв’язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога поширюється на випадки проведення обшуку під час розслідування злочинів, передбачених розділами VII, XVII та XVIIІ Особливої частини, а також статтями 190 і 191 Кримінального кодексу України»;

«5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи»;

підпункт «а» підпункту 6 викласти в такій редакції:

«а) частину першу викласти в такій редакції:

«1. Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Експертиза під час розслідування злочинів, передбачених розділами VII, XVII та XVIIІ Особливої частини, а також статтями 190 і 191 Кримінального кодексу України, проводиться лише за дорученням слідчого судді, суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу»;

 

абзац другий підпункту «а» підпункту 8 викласти в такій редакції:

«Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта, проведення експертизи»;

 

підпункт 8 доповнити підпунктом «в» такого змісту:

«в) доповнити частиною десятою такого змісту:

«10. У разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження щодо злочинів, передбачених розділами VII, XVII та XVIIІ Особливої частини, а також статтями 190 і 191 Кримінального кодексу України, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження щодо злочинів, передбачених розділами VII, XVII та XVIIІ Особливої частини, а також статтями 190 і 191 Кримінального кодексу України необхідне залучення експерта. У цьому разі слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи».

 

після підпункту 8 доповнити новими підпунктами 9, 10 та 11 такого змісту:

«9) у статті 284:

у частині першій:

а) пункт 10 в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII вважати пунктом 11 та викласти його в такій редакції:

«11) після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу»;

в абзаці тринадцятому слова та цифри «визначений статтею 219 цього Кодексу» замінити словами та цифрами «визначений частиною шостою статті 219 цього Кодексу»;

абзац другий частини четвертої після цифр «10» доповнити цифрами «11»;

 

10) статті 294, 295 та 2951  викласти в такій редакції:

«Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування

1. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений у межах строку, установленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.

2. Якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений у межах строків, установлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців – керівником місцевої прокуратури;

2) до шести місяців – керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником;

3) до дванадцяти місяців – Генеральним прокурором чи його заступниками.

3. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців – унаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців – унаслідок виняткової складності провадження.

 

Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування

1. Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

2. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

3. Копія клопотання вручається слідчим або прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж за п’ять днів до дня подання клопотання прокурору, що уповноважений на розгляд питання про продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний, його захисник мають право до подання клопотання про продовження строку досудового розслідування подати слідчому або прокурору, який ініціює це питання, письмові заперечення, які обов’язково долучаються до клопотання і разом з ним подаються прокурору, уповноваженому на його розгляд.

4. Прокурор, уповноважений розглядати питання продовження строку досудового розслідування, зобов’язаний розглянути клопотання не пізніше трьох днів з дня його отримання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.

5. Рішення прокурора про продовження строку досудового розслідування або про відмову у такому продовженні приймається у формі постанови.

 

Стаття 2951.  Особливості порядку продовження строку досудового розслідування слідчим суддею

1. У випадках, якщо неможливо закінчити досудове розслідування у строк, передбачений частиною шостою статті 219 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

2. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов’язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

3. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

4. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.

5. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

6. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає»;

 

11) у главу 24 включити статті 296 та 297 такого змісту:

«Стаття 296. Задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування

1. Прокурор задовольняє клопотання та продовжує строк досудового розслідування, якщо переконається, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об’єктивних причин.

2. Якщо прокурор задовольняє клопотання слідчого, прокурора, він визначає новий строк досудового розслідування. Прокурор зобов’язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

3. У разі необхідності прокурор перед спливом продовженого строку може повторно звернутися з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в порядку, визначеному цим параграфом, у межах строків, встановлених частиною другою статті 219 цього Кодексу.

 

Стаття 297. Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування

1. Прокурор відмовляє у задоволенні клопотання та продовженні строку досудового розслідування у разі, якщо слідчий, прокурор, який звернувся з клопотанням, не доведе наявність підстав, передбачених частиною першою статті 296 цього Кодексу, а також, якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

2. У разі відмови у продовженні строку досудового розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов’язаний протягом п’яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу»;

 

У зв’язку з цим підпункти 9 – 14  вважати відповідно підпунктами 12 – 17 ;

 

підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) пункт 10 частини першої статті 303 викласти в такій редакції:

«10) повідомлення слідчого, прокурора про підозру у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених розділами VII, XVII та XVIIІ Особливої частини, а також статтями 190 і 191 Кримінального кодексу України, після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником»;

 

підпункти 14, 15 та 16 виключити, при цьому підпункт 17 вважати відповідно підпунктом 14.

 

2.   Пункт 2 Розділу І (зміни до Закону України «Про судову експертизу») виключити.

 

3. Пункт 1 розділу ІІ  викласти в такій редакції:

         «1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування».

 

         Зазначені пропозиції ініційовані та підтримані на засіданні Комітету Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України.

Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – народного депутата України Кожем’якіна Андрія Анатолійовича.

Просимо розглянути.

 

 

Голова Комітету                                                                  А.КОЖЕМ’ЯКІН